«پدرم گاه صدا میزندم شعر سپید

بس که رنجور و پریشان و بهم ریخته ام»


حسین دلبری