اه ای پدر کمی بغلم کن تا

مرهم به روی زخم دلم باشی

شاید که گریه کنم اما...

گاهی برای گریه کمی دیر است!


اهورا فروزان