بنظرم؛

محترم ترین افراد ، کسانی هستن

که برای زندگی ارمانیشون تلاش میکنن.

این ادما هدفمندن و برای رسیدن به هدفشون 

از هیچ تلاشی دریغ نمیکنن!


غبطه میخورم ب این همه جسارت!