و واژه ها...

همین حرف هایی که هیچگاه شنیده نمیشود!


پ.ن:به ایه ی "نون والقلم و ما یسطرون" فکر میکنم...