تا حالا فکر کردید عشق چه رنگیه...

شاید سرخ و مات مث رنگ روی ناخونم.

یا شیری ، رنگ کارت عروسی کسی ک دوسش دارید...

سبز مث دست بندی ک براش خریدم.

یا سفید مثل گلای مریمی ک زیر بارون باهاش قدم زدم.


عشق چه رنگی میتونه باشه؟چه چیزی تموم این سه حرفی رو تو خودش جا میده؟