به بابا میگم:

ساعتا رو چیکار میکنن دقیقا؟!

ینی من فردا ساعت ۹بیدار شم

ساعت۸؟

یا ساعت۱۰؟