ساجده:تو منو نداشتی میخاستی چیکار کنی؟

من:عاره واقعا!من تو رو نداشتم چی میکردم؟