باران

ای عقده ی بهاری فروردین 
خیس از غمت شده این باران…
صالحه.ن

پ.ن:حس میکنم دارم تموم میشم!