الله لطیف بالعباده


داره اتفاق میوفته؛

ماهی ک وسط دریا رسیده بود

کم کم داره جزر و مدشو اغاز میکنه...پ.ن:

من جان!

بیا دلگرم باشیم،به خدایی ک حواسش همیشه به دیوونه ها هست.