عشقت


گر چنین واله ی اویم نه جای عجب است

قدحی عشق ز لیلایی خود داد که مجنون شده ایم.