حس یه نقطه رو دارم وسط یه مشت خطخطی
حرفی نیست:)
۴۳ روز:))