پیتزا


پیتزای مذکور.

بابا نصیحتم میکنن:دخترجان! ادم وقتی شرطیو میبره پافشاری میکنه بگیره،

اما وقتی باخت تن نمیده که:دی


البته من خودمو زده بودم ب اون راه،

علی خودش ب مامان گف 

میگم عه؟؟هنوز یادته؟؟


دارم خمیر ورز میدم مامان و ساجده میخندن:

خاک برسرت!

تا تو باشی شرط اینطوری نذاری!

عاقبت وطن فروشی همینه!

😁پ.ن۱: تمام تلاشمو کردم ی جوری بشه دیگه پیتزا نخوان از من😂

اضافات:تلاش مفتضحانه ای بود،اما جواب داد:/ ن اونطور ک میخواستم اما....