نگرانم...

نگرانم....

نگران،

اینکه مرگو حس میکنم و بهش فکر میکنم...

امیدوارم تکرار نشه.


اضافات:چه شب طولانی لعنتیی...

تموم نمیشه 

هی کش میاد...کش میاد...

دق میده!