آبیرفته بودم سراغ دفتر پارسالم...

حال دارین براتون از نوشته های قدیمی بذارم؟
نقل قول نوشت:

وحشی اگر تو فارغی از درد عشق،چیست...

این آه و ناله کردن و این شعر خواندنت؟!