پدر پرسید: دنبال چه میگردی؟

گفت:دنبال خودم

از آدمی که دنبال خودش میگردد و دیوانگی را پیدا میکند بیش از این هم انتظار نمیرفت.