صدای هق زدن میده خندم وقتی میگم:پس قبول داری اذیت میکنی؟؟

میگه:من که هیچ وقت ادعای خوب بودن نداشتم!

میگم:اینکه شونه خالی کردنه!منم نمیگم ادم خوبیم!!

با تعجب میگه:من کی شونه خالی کردم؟

میخندم

خندم مث هق هق آخر گریه اس.

پیتزامو میدم پایین و دور دهنمو پاک میکنم.

و به اینکه هیچ وقت ؛ هیچ وقت نبوده فکر نمیکنم...به اینکه چقدر شونه خالی کرده برای گریه و حرفایی که واژه میشده فکر نمیکنم

دستمال رو مچاله میکنم و به اینکه هیچوقت نبوده فکر نمیکنم

و همچنان میخندم...