امیرعلی میدونه چقدر حساسم رو اینکه وقتی دارم با گوشی یا لب تاب کار میکنم

سرشو بکنه تو گوشی...همیشه هم دعواش میکنم...

داشتم با گوشی کار میکردم

اومده کنارم نگا مقکنه

با تاکید و شمرده شمرده میگم:

صد بار بهت گفتم...

هنوز حرف تموم نشده میگه:

کم خور دو سه پیمانه!حالا مارا که برد خانه؟؟

من مست و (به خودش اشاره میکنه)

تو دیوانه(به من اشاره میکنه)

مارا که برد خانه؟؟؟